Villkor och förutsättningar

Denna webbplats, www.rbbil.se, drivs av Rask & Björck Bil AB. 

Tillgång till webbplatsen sker på de villkor och förutsättningar som beskrivs nedan. Du kan också läsa mer om Rask & Björck Bil AB datasäkerhet på denna webbplats.

Generella villkor

Rask & Björck Bil AB har gjort allt för att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt. 

Ford bedriver en fortgående produktutveckling för att förbättra specifikationerna, designen och produktionen av sina bilar, och förändringar sker därför löpande. Även om vi anstränger oss till det yttersta för att producera produkter och specifikationer som är uppdaterade, skall denna webbplats ej ses som en fullständig guide rörande Fords produkter och service, inte heller innehåller den erbjudanden om köp av någon speciell bil. Distributörer och återförsäljare är inte agenter för Ford och har inget bemyndigande att binda Ford till uttryckliga eller underförstådda förpliktelser eller representation. Ingen av de uppgifter som gäller hastigheter eller prestanda på denna webbplats skall förstås som en uppmaning att köra varken vårdslöst eller med hastigheter över de tillåtna. 

Alla uppgifter rörande bränsleekonomi står i överensstämmelse med direktiv 93/116/EC. Värdena beräknas med hjälp av samma testcykel som för den officiella utsläppsklassificeringen. Vid dagligt bruk av bilen, kan den aktuella bränsleförbrukningen variera från den i texten angivna beroende på körsätt, väg- och trafikförhållanden, miljömässiga faktorer liksom bilens skick. Har du några frågor rörande detta så kan du kontakta Rask & Björck Bil AB. 
 

Copyright 

Samtliga rättigheter inklusive upphovsmannarätt och rättigheter avseende databaser på webbplatsen samt innehållet på densamma ägs av Ford eller Rask & Björck Bil AB, eller så har Ford eller Rask & Björck Bil AB licensrättigheterna till att använda dessa i enlighet med tillämpliga lagar eller genom godkännande från licensinnehavaren. Det är inte tillåtet att kopiera, reproducera, vidareutsända, återutsända, ladda ner, anslå, utsända eller överföra text, logotyper, bilder, grafik, knappar, ikoner, att kopiera eller arrangera något därav inklusive underliggande källkoder och mjukvara för vare sig kommersiella eller publika ändamål utan föregående skriftliga godkännande från Ford eller Rask & Björck Bil AB eller upphovsrättsmannen. 

Material och/eller information på denna webbplats får ej bearbetas, modifieras eller göras om och ej heller användas för annat än privata, icke-kommersiella ändamål. Du godkänner att använda denna webbplats endast för lagliga ändamål. 

Rask & Björck Bil AB förbehåller sig rätten att använda allt material som tillsänds webbplatsen, inklusive text och bilder endera på webbplatsen eller i vilken annan form det vara må, inklusive offentliga uttalanden eller i reklamsyfte. Rask & Björck Bil AB förbehåller sig rätten att kontrollera till webbplatsen insänt material samt att redigera eller avvisa det. 

Friskrivningsklausul 

Vi försöker på alla sätt säkerställa att informationen på vår webbplats är korrekt, komplett och aktuell. Genom att använda denna webbplats, godkänner du dessa villkor och förutsättningar, vilka träder i kraft första gången du besöker webbplatsen. 

Utan att göra avsteg från dina lagliga rättigheter, tillhandahålles denna webbplats, all information, all text och alla namn, bilder, logotyper, länkar och ikoner samt övrigt material (utan undantag) i befintligt skick utan vare sig uttryckliga eller underförstådda garantier rörande tillgängligheten. I synnerhet lämnar vi inga garantier eller förbindelser avseende riktigheten eller fullständigheten rörande informationen på denna webbplats, inte heller kan vi garantera att användandet kan ske utan störningar eller fel, eller att webbplatsens servrar är fria från datorvirus. 

Rask & Björck Bil AB kan på intet sätt bli skadeståndsskyldigt inför någon person för skador eller förluster som kan uppstå på grund av användning av material från webbplatsen eller produkter som visas på densamma, inklusive - och utan undantag - indirekta skador, följdskador och andra skador av vad slag de vara månde emanerande från användande, eller förlust av data, ej heller intäkter, vare sig kontraktsbundet, beroende på slarv eller annan otillbörlighet, som uppstår genom, eller i anslutning till, användande av denna webbplats. 

Oaktat vad som i övrigt framgår under Villkor och förutsättningar, kan vi ej hållas ansvariga för krav avseende funktionaliteten eller tillgängligheten av denna webbplats. 

Varumärken 

Samtliga namn, bilder och logotyper som identifierar Ford, är Fords egendom. Alla tredjepartsvarumärken, produkter, service- och firmanamn som ingår på denna webbplats är varumärken, servicemärken och varunamn som innehavs av respektive ägare. Rask & Björck Bil AB tillåter ej att dessa används av någon annan än ägarna. Var form av användning av dessa, utgör ett brott mot ägarens rättigheter. 

Externa länkar 

Rask & Björck Bil AB representerar inte, garanterar inte och är heller ej ansvarigt för externa webbplatser till vilka det kan länkas från denna webbplats. Varje extern webbplats som du besöker genom att klicka på en länk på denna webbplats, ligger utanför Rask & Björck Bil AB kontroll och besöket sker helt på eget ansvar. 

Friskrivningsklausul avseende programvara 

Nerladdningar av programvara från denna webbplats har omsorgsfullt skannats och testats i alla steg av produktionsprocessen, men - som med all ny programvara - rekommenderar vi likväl att du använder dig av ett antivirusprogram för att kontrollera programvaran före användandet. Vi rekommenderar också att du tar en aktuell backup av din hårddisk innan du använder programvaran. Rask & Björck Bil AB kan ej ansvara för någon form av avbrott, skada och/eller förlust av data på din dator som kan uppstå till följd av användning av programmet. Kontakta din nätverksadministratör innan du installerar program på en nätverksansluten dator.

Jurisdiktion 

Dessa villkor och förutsättningar skall regleras i överensstämmelse med svensk lag. Vid eventuell tvist skall denna lösas enligt svensk lagstiftning. 

Om något av villkoren eller förutsättningarna skulle bedömas ej vara i enlighet med gällande lagstiftning, ogiltiga eller på något annat sätt omöjliga att hantera juridiskt p.g.a. lagstiftningen i det enskilda land som dessa villkor skall gälla, kommer det att skärpas och borttagas från denna klausul. Samtliga övriga villkor och förutsättningar kommer att bestå i sin helhet och fortsatt vara bindande och gällande. 

Rask & Björck Bil AB förbehåller sig rätten att ändra vart och ett av ingående villkor och förutsättningar vid valfri tidpunkt genom att publicera ändringarna på webbplatsen. 

Om du ej accepterar dessa villkor i sin helhet, måste du omedelbart upphöra med att använda denna webbplats. 

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från Rask & Björck Bil AB