Cookiepolicy
Cookies är nödvändiga för att optimera vår hemsida. De hjälper oss att lagra statistik och information som gör det möjligt för oss att visa funktioner som jämförelseverktyget . Dessa cookies sparar inte några personuppgifter. Du kan ta reda på mer om cookies på vår hemsida. Datasäkerhet

Bonus malus?

Vad vet du om nya vägskatten som träder ikraft 20180701!!!

 Bonus malus-system för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar.
 Regeringen och riksdagen har beslutat om ett bonus malus-system för nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2018.

Vad innebär bonus? 
•Bonusen beräknas utifrån ett antal olika parametrar med olika förutsättningar för privatpersoner och företag. Även en så kallad enskild firma räknas som ett företag när bonusen ska beräknas.
•Bonusen får högst motsvara 25 procent av bilens nypris.
•För rena elbilar och vätgasbilar med nollutsläpp är den högsta möjliga bonusen 60 000 kronor. Bonusen minskar sedan med 833 kronor för varje gram koldioxid som klimatbonusbilen släpper ut enligt vägtrafikregistret.
•Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol, exempelvis fordonsgas (blandning av biogas och naturgas), får minst 10 000 kronor i bonus.
•En bonus till ett företag får uppgå till högst det belopp som motsvarar 35 procent av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil*, om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.
•För att en bonus ska kunna betalas ut måste en försäkran lämnas in till Transportstyrelsen av fordonsägaren inom sex månader från köpet av klimatbonusbilen. I försäkran ska en privatperson ange om klimatbonusbilen har köpts in privat eller av ett företag. Företag behöver försäkra att de inte har fått något annat statligt eller kommunalt stöd i samband med köpet av bilen och att det inte finns några andra hinder för utbetalning av bonus. Om försäkran inte kommer in inom sex månader, kommer någon bonus inte att betalas ut.
 *Med jämförbar bil menas förenklat motsvarande bil med konventionell drift av samma fabrikat, modell och utrustningsnivå som klimatbonusbilen.

 Vad innebär malus? 
Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som stämmer in på alla punkter i följande beskrivning:

•har fordonsår 2018 eller senare
•tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare (i Sverige eller i annat land)
•släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning
•inte har alternativt drivmedel (alkohol eller gas som inte är gasol/motorgas).

 För koldioxidvärde över 95 gram och upp till och med 140 gram är koldioxidbeloppet 82 kronor per gram. För koldioxidvärde över 140 gram är koldioxidbeloppet 107 kronor per gram.

 För att räkna ut vad fordonsskatten blir för ett fordon gäller följande.

 Ett grundbelopp på 360 kronor per år tillkommer alltid. För ett bensindrivet fordon består fordonsskatten av koldioxidbeloppet och grundbeloppet.

 För dieseldrivna fordon tillkommer även ett miljötillägg på 250 kronor och ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

 Samma förutsättningar gäller för elhybrider, om de släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning. Du utgår då från förbränningsmotorns drivmedel (vanligtvis bensin).

 Exempel; dieseldrivet fordon med ett koldioxidvärde på 230 gram

 Grundbelopp: 360 kr
 Koldioxidutsläpp 141–230 á 107 kr: 9630 kr
 Koldioxidutsläpp 96–140 á 82 kr: 3690 kr
 Bränsletillägg: 3109 kr (230 x 13,52)
 Miljötillägg: 250 kr
Fordonsskatt per år under malusperioden: 17 039 kronor.

 Formeln ser ut så här: 360 + (230-140)*107 + (140-95)*82 + 13,52*230 + 250 = 17039

Från år 4 och därefter får fordonet "normal fordonsskatt", vilket innebär att koldioxidbeloppet blir 22 kronor för varje gram som överstiger 111 gram (koldioxid per kilometer vid blandad körning). I exemplet ovan innebär det att från och med år fyra blir det totala koldioxidbeloppet 2618 kronor (119 gram x 22 kr) och den årliga skatten blir därmed 6337 kronor.

 (Vid uträkning av fordonsskatt avrundas belopp alltid ner till närmaste heltal.)

" Källa Transportstyrelsen"
 Läs mer på denna länk

https://www.transportstyrelsen.se/…/vag…/Fordon/bonus-malus/

Andra erbjudanden du kan vara intresserad av...